DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH)
 
Program ini tidak ditawarkan pada sesi II 2015 / 2016
 
  Kod Kursus   IS12
  Kelulusan Pengendalian oleh
  Kementerian Pendidikan
  Malaysia (KPM)
   Nombor JPS   R/221/4/0151
   Tarikh Surat Kelulusan   13/04/15
   Tarikh Tamat   18/07/20
 Perakuan Akreditasi oleh
  Malaysian Qualification Agency
  (MQA)
   Nombor Pendaftaran MQA   A 11622
   Tarikh Akreditasi Penuh
  19/07/10
 Yuran yang diluluskan oleh KPM    Tempatan   RM 15,600.00
     Antarabangsa
  RM 19,930.00
 Mod Pengajian
  Sepenuh Masa Sahaja  
 Tempoh Pengajian
  2 1/2 tahun (5 semester)
 Syarat Kemasukan
  Kelayakan Minimum
   
Lulus SPM / O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit (kecuali Lukisan / Seni Visual); ATAU
Kelayakan lain yang setara yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

  Kelayakan Tambahan
   
Pelajar yang tidak kredit (D ke bawah)  atau gagal (G) Bahasa Arab di peringkat SPM :
Akan diberi surat tawaran bersyarat; 
Perlu menduduki Ujian Penempatan Bahasa Arab (sesi saringan) semasa minggu taaruf; 
pelajar yang berjaya atau gagal akan meneruskan pengajian seperti biasa walaubagaimanapun pelajar yang gagal dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab perlu mengikuti Kursus Pengukuhan Bahasa Arab selama 1 semester dengan bayaran RM150 /pelajar
Pelajar yang tiada asas Bahasa Arab :
Perlu menduduki Ujian Penempatan Bahasa Arab (sesi saringan) sebelum surat tawaran dikeluarkan;
Pelajar yang berjaya dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab akan ditawarkan program pengajian berkaitan di KUIS;
Pelajar yang gagal dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab, surat tawaran tidak akan dikeluarkan oleh KUIS.
Pelajar perlu mengikuti Kursus Intensif Bahasa Arab (KIBA) di KUISCELL untuk tempoh minimum 6 bulan dan maksimum setahun (surat tawaran akan dikeluarkan oleh KUISCELL).
  Prospek Kerjaya
 
Penolong Pegawai di Jabatan Agama Islam
Pendakwah
Guru Agama
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam di Bahagian Pusat Zakat, Pembangunan Keluarga dan Kaunseling, Jabatan Mufti dan Perundangan syarak 
   

Struktur Program Pengajian
al-Lughah al-Arabiah I - VI
Pentadbiran dan Pengurusan Islam
Usul al-Fiqh I - II
al-Sirah al-Nabawiyyah
al-Aqidah al-Islamiyyah
al-Madkhal ila ‘Ilm al-Dakwah
Ulum al-Quran
al-Tafsir
al-Hadith
Ulum al-Hadith
al-Masadir li al-Dirasat al-Islamiyyah
Hifz al-Quran I - VSistem Perundangan di Malaysia
Fiqh al-Ibadah
Latihan Ilmiah (Metodologi Penyelidikan)
Fiqh al-Munakahat
Fiqh al-Muamalat
Tarikh al-Tasyri' al-Islami
Ekonomi Islam
Fiqh al-Jinayat
Fiqh al-Mirath wa al-Waqf
Al-Qawaid al-Fiqhiyyah
Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia
 
 

Program Ijazah Sarjana