ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Bahagian Teknologi Maklumat

Fungsi Bahagian

title bottom left

 • Merancang, melaksana dan memantau keperluan dan spesifikasi infrastruktur dan infostruktur teknologi maklumat KUIS.

 • Memastikan semua perkakasan dan perisian komputer serta server dan semua mesin pencetak, mesin pengimbas, LCD Projektor, talian internet, rangkaian, sistem, aplikasi dan laman web sentiasa dalam keadaan sedia diguna pakai dan di selenggara dengan baik.

 • Memberikan khidmat nasihat dan rundingan dalam ICT.

 

Fungsi Seksyen

title bottom left

SEKSYEN SISTEM MAKLUMAT & PANGKALAN DATA

 • Menyelenggara dan membangun aplikasi sistem.

 • Menambahbaik sistem semasa dan yang sedia ada ke arah fungsi interaktif dan dinamik.

 • Membantu bahagian pentadbiran dan akademik dalam mewujudkan sistem aplikasi untuk tujuan pengurusan dan pentadbiran.

 • Memastikan semua aplikasi sistem sentiasa dapat digunakan dan dicapai oleh pengguna sistem setiap masa.

 • Merancang dan menaiktaraf infrastruktur ICT mengikut keperluan.

 • Mengurus keperluan sistem pangkalan data bagi keperluan pentadbir sistem dan pembangunan aplikasi.

 • Memastikan sistem pengurusan pangkalan data dikawal selia dengan baik.

 • Memantau dan memastikan operasi dan peralatan rangkaian sentiasa dalam keadaan baik dan lancar.

 • Menyediakan keperluan ruang, kemudahan dan penempatan pelayan (server).

 • Mengawal selia perkhidmatan internet.

 

SEKSYEN PENTADBIRAN & SOKONGAN

Unit Pentadbiran

Sekiranya kes dikendalikan secara pentadbiran kaedah tindakan yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut :

 • Merancang keperluan peralatan teknologi maklumat dan melaksanakan aktiviti perolehan perkakasan dan perisian.

 • Bertanggungjawab terhadap pengurusan dokumen dan fail bahagian.

 • Menyelaras mesyuarat dan aktiviti anjuran BTM.

 • Mengurus permohonan dan melaksana proses pembelian perkakasan ICT secara berpusat.

 • Mengurus rekod perbelanjaan / perolehan.

 • Membuat proses pelupusan peralatan ICT yang sudah tidak diperlukan lagi.

 • Sentiasa memastikan pejabat dalam keadaan yang teratur dan kemas.

 • Mengurus latihan ICT kepada kakitangan.

 • Menerima dan memberi maklumbalas aduan berkaitan perkhidmatan ICT.

  

Unit Sokongan

 • Memberikan khidmat bantuan teknikal dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pemulihan peralatan teknologi maklumat.

 • Menyelaras dan menyelenggara perkakasan dan perisian.

 • Mengurus dan menyelenggara makmal komputer.

 • Memantau pergerakan aset ICT.

 • Mengurus operasi stor aset ICT.

 • Membantu memberi khidmat nasihat berkaitan  kemudahan ICT di seluruh kampus.